Kalite Direktörlüğü
05 Ağustos 2022

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
a)Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır;
* Sağlıkta Kalite Standartları çalışmaları Kalite Yönetim Birimi tarafından yerine getirilir.
*Komite, Birim Sorumluları, Bölüm Sorumluları ve Ekipler belirlenir, çalışma alanlarına yönelik bilgilendirmeler yapılır.
* Toplantı tarihleri belirlenir ve alınan kararlar raporlanır, yapılması planlanan çalışmalar, düzeltici/önleyici faaliyetler, uygunsuzluklar Başhekim onayı ile kalite birimi tarafından takip edilir.
*Yapılacak çalışmalar için yazışmalar, toplantılar vs. Kalite Yönetim Direktörünün kontrolünde sürecin başlangıcından bitimine kadar koordine edilir, kayıt tutulur, raporlanır.
b)Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
* Her yıl Başhekimliğin gelişimine yönelik amaç ve hedefler belirlenir. 
* Bu amaç ve hedefler Kalite Birimi tarafından raporlanır, kontrol edilir ve Başhekim tarafından onaylanır.
* Belirlenen amaç ve hedeflere yönelik yapılması planlanan çalışmaların gidişatı kontrol edilir.
* Gerekirse Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler yapılır. 
* Yılsonunda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumu kontrol edilir. Başarılı olanlar kapatılır. Başarılı olunamayanlar yapılan toplantılarla tekrardan değerlendirilir.
c)Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
Öz Değerlendirme, yılda en az iki kez olacak şekilde ve düzenli aralıklarla yapılır.
*  Öz Değerlendirme yapacak ekip/ekipler belirlenir.
*  Öz Değerlendirme takvimi hazırlanır.
*  Öz Değerlendirme takvimi hakkında birimler/bölümler önceden bilgilendirilir.
*  Planlanan süreçler doğrultusunda öz değerlendirmeler yapılır.
*  Üst yönetim öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara yönelik iyileştirme çalışmaları yapar.
*  Gerekli dokümanlarla kayıtlar tutulur.
d) İstenmeyen Olay Bildirim Süreçlerine İlişkin Süreçleri Yönetmelidir.
* İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı birimlerde istenmeyen olaylar olduğunda İstenmeyen Olay Bildirim Formu doldurulur. Gerekirse Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) başlatılır ve takibi yapılır. Bu formlar Hasta Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Güvenliği Komitesi tarafından değerlendirilir.
e)Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
* Kalite Yönetim Birimi tarafından risk yönetimine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanır.
* İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimlerinde gerçekleşebilecek fiziksel, kimyasal, ergonomik ve biyolojik risklerin yönetimine ilişkin hizmet kaynaklı tüm risklere yönelik dokümanlar hazırlanır.
* Risk yönetimi kapsamında riskler bir plan dâhilinde belirlenir ve analiz edilir.
* Belirlenen risk düzeylerine göre bölüm, meslek ve/veya süreç bazında önlemler alınır ve iyileştirme çalışmaları yapılır.
* Yılda en az bir kez risk analizi yapılır.
f)Hasta ve çalışanların geri bildirimlerinin alınmasına yönelik çalışmaları yönetmelidir.
*İl Ambulans Servisi Başhekiminin onayıyla, Kalite Yönetim Direktörünün belirlediği Anketör Ekibi tarafından yılda bir kez Çalışan Memnuniyet Anketleri, her ay Hasta Memnuniyet Anketleri uygulanır.
* Kalite Yönetim Direktörü bu çalışmaların takip ve kontrolünü yapar.
* Başhekimliğimizde öneri, istek ve şikâyet kutuları mevcuttur. Bu kutular her ay Kalite Yönetim Direktörü tarafından açılır.
* Çalışan ve Hasta Güvenliği Komitesi ve Başhekimin başkanlığında hasta ve çalışanlardan gelen öneri, istek ve şikâyetler değerlendirilir.
* Teşekkür ve tebrik alan çalışanlarımıza olumlu geri bildirimde bulunulur.
g)Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimi sağlanmalıdır.
* Kalite Yönetim Birimi tarafından dokümanların takibi yapılır.
* Tüm evraklar Kalite Yönetim Direktörünün kontrol ve takibindedir.
* İşleyiş için Dış Kaynaklı Doküman Takip Listesi, Güncel Doküman Takip Listesi, Revizyon Takip Formu kullanılır.
* Ayrıca birimlerden/bölümlerden gelebilecek yeni doküman talepleri için Doküman Talep Formu kullanılır. Talepler üst yönetim tarafından değerlendirilir, gerekli düzenlemeler yapılır ve kullanıma geçilir.
h)Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
* İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde takip edilmesi gereken göstergeler belirlenmiştir.
* Sağlık Bakanlığının hazırladığı Gösterge Kartları kullanılarak hizmetin sonucunda elde edilen çıktıların, somut veriler ile izlenmesi ve iyileştirilmesi sağlanır.
i) Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.
* Kalite Yönetim Birimi komitelere üye olarak katılır.
* Komitelerde alınan kararlarla ilgili Başhekimin onayı ile gereken çalışmaları başlatır, Kalite Yönetim Direktörü tarafından takip ve süreç yönetimi yapılır.

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a)Kalite Yönetim Direktörü ile koordineli çalışmalıdır.
b)SKS 112 (Versiyon-3) de yer alan sorumlusu olduğu bölümün amaç ve hedefleri doğrultusunda standart ve değerlendirme ölçütlerinin bir bütün olarak ele alınması ve uygulanmasından sorumludur.

BİRİM KALİTE SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
a)Kalite Yönetim Direktörü ile koordineli çalışmalıdır.
b)SKS 112 (Versiyon-3) de yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda standart ve değerlendirme ölçütlerinin bir bütün olarak ele alınması ve biriminde uygulanmasından sorumludur.
c)Kalite Yönetim Direktörü ve Bölüm Kalite Sorumluları tarafından hazırlanıp Başhekimin onayından geçen dokümanların takibini sağlamalıdır.
d)Birimlerde kullanılan panolara asılan dokümanların takip edilmesi ve görsel olarak düzenli bir şekilde dizayn edilmesinden sorumludur.
e)Personelin görüş ve önerilerinin olması durumunda yönetime bilgi verilmesi ve takibinden sorumludur.
f)Depo koşullarına göre oluşabilecek risklere yönelik koruyucu önlemler alınmasını sağlamalıdır.
g)İlaçların minimum, maksimum ve kritik stok seviyelerini belirlemelidir, ilaçların miadının düzenli aralıklarla kontrol edilmesini sağlamalıdır.
h)İstasyon ve ambulanslarda narkotik ve psikotrop ilaçların kilitli alanlarda bulundurulmasını sağlamalı, narkotik ilaçların devir tesliminin düzenli yapılmasını sağlamalıdır.
i)Ambulansta tıbbi tanı ve tedavi için bulunması gereken ekipmanların bulundurulmasını sağlamalıdır.
j)Malzemelerin depolama alanlarında, özelliklerine uygun olarak muhafaza edilmesi ve kayıt altına alınmasını sağlamalı, ilaçların özellikli ilaç gruplarına göre düzenlenmesini sağlamalıdır.
k)İstasyona yönelik ihtiyaçların belirlenmesini sağlamalı, istasyonda tespit edilen uygunsuzlukların bildirimini yapmalıdır.
l)Kalibrasyonu yapılan cihazların takibini sağlamalıdır.
m)Vaka kayıt formlarının eksiksiz doldurulmasını sağlamalı, herhangi bir sağlık kuruluşuna nakledilmeyen vakalar için nakledilmeme gerekçesinin kayıt altına alınıp alınmadığının kontrolünü sağlamalıdır.
n)ASOS kontrol formlarının düzenli doldurulmasını sağlamalıdır.
o)Sıcaklık ve nem takibinin kontrolünü sağlamalıdır.
p)Atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamalıdır.
q)Birimde yeni göreve başlayan personelim birim uyum eğitiminin verilmesi ve takibinden sorumludur.
r)İstenmeyen olay bildirimlerinin yapılmasını sağlamalı, sonuçlarını takip etmelidir.
s)Birimlerinde yürütülen düzeltici/önleyici faaliyetleri takip etmelidir.
t)Yönetim ve istasyon sorumluları (birim kalite sorumluları) ile düzenli aralıklarla yapılan değerlendirme toplantılarına katılmalıdır.
u)Çalışanların tanıtım kartı kullanmalarını sağlamalıdır.
v)Stajyer çalışanlar tarafından yapılan uygulamaların yetkili kişiler gözetiminde gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
w)Advers etkilerin kayıt altına alınarak bildiriminin yapılmasını sağlamalıdır.
x)Personelin eğitimlere katılımını sağlamalı, eğitime katılamayan personel listesini Kalite Yönetim Direktörüne iletmelidir. Eğitime katılamayan personelin diğer eğitime katılımının planlamasını yapmalıdır.